ภาพ โลโก้ งานทุนการศึกษา

 


ภาระงานหน้าที่งานทุนการศึกษา

                งานทุนการศึกษาเป็นหน่วยงานภายใต้โครงสร้าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกลุ่มงานสวัสดิการนิสิต  กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านทุนการศึกษา ประเภทให้เปล่า แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ซึ่งทุนการศึกษาประเภทดังกล่าว จะมีทั้งทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จหลักสูตรการศึกษา และทุนการศึกษารายปีมอบทุนการศึกษาให้ครั้งเดียวภายในปีการศึกษานั้น ๆ
                แหล่งทุนการศึกษา โดยที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดสรรจากรายได้ของมหาวิทยาลัย มูลนิธิหรือกองทุนที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง  มูลนิธิหรือผู้มีจิตศรัทธา ที่ดำเนินโครงการหรือมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี  ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งทุนต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา
                ลักษณะการดำเนินงาน งานทุนการศึกษามีหน้าที่ให้บริการแก่นิสิตที่ได้รับทุนประเภทต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบทุน   การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนหรือเสนอขอรับทุน  การดำเนินการมูลนิธิหรือกองทุนที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง และการประสานงานทางด้านทุนการศึกษาตลอดจนการดำเนินการกองทุนประเภทกู้ยืมรายเดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม